Actualitat

Resolució llistes provisionals juny 2018

Ha sortit publicada a la plana web de la Conselleria d'Educació la Resolució provisional de sexennis de les sol·licituds presentades el mes de juny de 2018.

El termini per formular al·legacions davant el director general de Planificació, Ordenació i Centres és de 10 dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació (dia 12 de novembre), fins dia 26 de novembre de 2018.

Resolució.

Llistat definitiu sol·licituds maig 2018 *

Han sortit publicades les resolucions definitives de sexennis de les sol·licituds presentades el maig de 2018.

El termini per poder interposar un recurs d'alçada davant el conseller d'Educació i Universitat és d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació (dia 12 de novembre), fins dia 12 de desembre de 2018.

Vegeu la resolució.

Resolució llistes provisionals sexennis maig 2018

S'ha publicat a la plana web de la Conselleria d'Educació i Universitat la resolució del director general de Planificació i Centres del llistat provisional de sol·licituds de sexennis admeses i excloses, presentades entre el dia 1 i 31 de maig de 2018.

Aquí teniu el llistat.

Pàgina 6 de 37