General

Noves condicions per cobrir les baixes

La Llei 48/2015 de Pressuposts Generals de l'Estat planteja en la disposició final quinzena la modificació de l'article 4 del Reial Decret 14/2012 sobre cobertura de les baixes dels centres educatius:

Es modifica l'article 4 del Reial decret llei 14/2012, de 20 d'abril, de mesures urgents de racionalització de la despesa pública en l'àmbit educatiu, que queda redactat en els següents termes:

« Artículo 4. Sustitución de profesores.

1. En los centros docentes públicos, el nombramiento de funcionarios interinos por sustitución transitoria de los profesores titulares se producirá únicamente cuando hayan transcurrido diez días lectivos desde la situación que da origen a dicho nombramiento. El período de diez días lectivos previo al nombramiento del funcionario interino deberá ser atendido con los recursos del propio centro docente.

No obstante lo señalado en el párrafo anterior, podrá procederse inmediatamente al nombramiento de funcionarios interinos por sustitución transitoria de los profesores titulares en los siguientes supuestos:

* Cuando el profesor sustituido preste atención a alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.

* Cuando el profesor sustituido preste servicios en centros docentes que tengan implantadas menos de dos líneas educativas.

* Cuando el profesor sustituido imparta docencia en segundo curso de Bachillerato.

* Cuando la causa de la sustitución sea la situación de maternidad,paternidad, adopción o acogimiento, tanto preadoptivo como permanente o simple, de conformidad con el Código Civil o las leyes civiles de las Comunidades Autónomas que lo regulen.

2. Lo dispuesto en el apartado anterior resultará asimismo de aplicación a las sustituciones de profesorado en los centros docentes privados sostenidos con fondos públicos.»

 

Segons això, es podrà procedir immediatament al nomenament per substitució transitòria dels professors titulars en els següents supòsits:

• Quan el professor substituït presti atenció a alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu.

• Quan el professor substituït presti serveis en centres docents que tinguin implantades menys de dues línies educatives.

• Quan el professor substituït imparteixi docència en segon curs de Batxillerat.

• Quan la causa de la substitució sigui la situació de maternitat, paternitat, adopció o acolliment, tant preadoptiu com permanent o permanent o simple, de conformitat amb el Codi Civil o les lleis civils de les comunitats autònomes que el regulin.

Reunió del sector de la concertada del Sindicat STEI amb I'equip de la Conselleria d'Educació.

Aqui teniu un resum de la reunió celebrada el dimecres 30 de setembre, entre els representants del sector de la concertada del sindicat STEI i l’equip de la Conselleria d’Educació, per a començar a treballar en les millores i la restitució dels drets perduts al nostre sector.

També un retall de premsa sobre l’Acord que es va signar, el mateix dia, al sector de l’Ensenyament Públic, per part de l’STEI i FE-CCOO i la Conselleria d’Educació, on el Secretari General de l’STEI Intersindical, Biel Caldentey, fa referència a què aquest acord també es negociï amb la concertada.

Finalment, un altre retall del DM sobre les peticions de l'STEI al conseller en vistes a un acord global per a la concertada.

https://www.facebook.com/steiensenyament.privatconcertat/videos/1636818836574323/

STEI Connecta Ensenyament privat

A l’STEI posam en marxa una innovadora eina de comunicació.

Logo Connecta STEIAmb el servei de missatgeria instantània Connecta STEI, rebràs via Whatsapp informació immediata de l'actualitat educativa (Ensenyament privat-concertat, ensenyament 0-3).

Si ets afiliat o afiliada, tendrà el servei exclusiu de poder fer consultes a través del Connecta STEI.

Com t’hi pots apuntar? És molt senzill!

  1. Guarda el número 619 786 318 a la teva agenda de contactes amb el nom Connecta STEI Privada.
  2. Enviar un missatge de whatsapp al número 619 786 318, amb la paraula CONNECTA,  indicant el seu nom, llinatges, DNI i centre de feina (i localitat).

Altres Connecta STEI

  • Ensenyament públic
  • ATE
  • Neteja
  • Administracó local i insular (pròximament)
  • Administracions públiques (pròximament)
  • Sanitat (pròximament)

Reduccions de jornada i excedències per cura de familiar i d'excedències voluntàries

 Reduccions de jornada i excedències per cura de familiar i d'excedències voluntàries

S'ha publicat la resolució del director general d'Educació i Cultura per la qual es corregeix una errada material advertida en la instrucció del director general d'Educacio i Cultura dirigida al Servei de Gestió i Relacions amb Centres Concertats sobre el finançament de les despeses generades per la concessió, per part del centre concertat, de reduccions de jornada i excedències per cura de familiar i d'excedències voluntàries

També s' ha publicat la instrucció del director general d'Educació i Cultura dirigida al Servei de Gestió i Relacions amb Centres Concertats sobre el finançament de les despeses generades per la concessió, per part del centre concertat, de reduccions de jornada i excedències per cura de familiar i d'excedències voluntàries.

VEURE INSTRUCCIÓ

VEURE RESOLUCIÓ

 

Llista de centres que s'han adherit a plans de jubilació

La Seguretat Social ha penjat a la seva pàgina web el llistat dels centres de treball que s'han adherit a plans de jubilació. En aquest cas sobretot pel que fa a temes de jubilacions parcials.
Aqui tenu el llistat de centres de les Illes Balears i en concret remarcats els centres educatius que han fet els acords d'empresa corresponents per poder accedir a les jubilacions parcials. Així mateix vos adjuntam l'enllaç a la pàgina web de la Seguretat Social.