Actualitat

Nou complement per maternitat en les pensions contributives

Les dones que hagin tingut fills naturals o adoptats i que siguin beneficiàries en qualsevol règim de la Seguretat Social de pensions contributives de jubilació, viduïtat i incapacitat permanent tendran l'oportunitat de cobrar un suplement en la seva pensió.
La mesura entrarà en vigor l'1 de gener de 2016, i es podran acollir a ella les dones que es jubilin a partir d’aquesta data.

Llegir més

Noves condicions per cobrir les baixes

La Llei 48/2015 de Pressuposts Generals de l'Estat planteja en la disposició final quinzena la modificació de l'article 4 del Reial Decret 14/2012 sobre cobertura de les baixes dels centres educatius:

Es modifica l'article 4 del Reial decret llei 14/2012, de 20 d'abril, de mesures urgents de racionalització de la despesa pública en l'àmbit educatiu, que queda redactat en els següents termes:

« Artículo 4. Sustitución de profesores.

1. En los centros docentes públicos, el nombramiento de funcionarios interinos por sustitución transitoria de los profesores titulares se producirá únicamente cuando hayan transcurrido diez días lectivos desde la situación que da origen a dicho nombramiento. El período de diez días lectivos previo al nombramiento del funcionario interino deberá ser atendido con los recursos del propio centro docente.

No obstante lo señalado en el párrafo anterior, podrá procederse inmediatamente al nombramiento de funcionarios interinos por sustitución transitoria de los profesores titulares en los siguientes supuestos:

* Cuando el profesor sustituido preste atención a alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.

* Cuando el profesor sustituido preste servicios en centros docentes que tengan implantadas menos de dos líneas educativas.

* Cuando el profesor sustituido imparta docencia en segundo curso de Bachillerato.

* Cuando la causa de la sustitución sea la situación de maternidad,paternidad, adopción o acogimiento, tanto preadoptivo como permanente o simple, de conformidad con el Código Civil o las leyes civiles de las Comunidades Autónomas que lo regulen.

2. Lo dispuesto en el apartado anterior resultará asimismo de aplicación a las sustituciones de profesorado en los centros docentes privados sostenidos con fondos públicos.»

 

Segons això, es podrà procedir immediatament al nomenament per substitució transitòria dels professors titulars en els següents supòsits:

• Quan el professor substituït presti atenció a alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu.

• Quan el professor substituït presti serveis en centres docents que tinguin implantades menys de dues línies educatives.

• Quan el professor substituït imparteixi docència en segon curs de Batxillerat.

• Quan la causa de la substitució sigui la situació de maternitat, paternitat, adopció o acolliment, tant preadoptiu com permanent o permanent o simple, de conformitat amb el Codi Civil o les lleis civils de les comunitats autònomes que el regulin.

L'STEI celebra la derogació de la llei de símbols

L’STEI es felicita i felicita la comunitat educativa i el conjunt de la societat de les Illes Balears per la gran passa que el Parlament de la nostra Comunitat autònoma ha donat avui, en haver derogat la Llei de Símbols, una de les mesures normatives de l’anterior Govern de José Ramón Bauzá més autoritària, dictatorial i neofranquista que s’havia vist d’ençà de la transició democràtica.

derogada llei simbols

Els llaços i la Llei de símbols. Article d'opinió Maria Antònia Font

En Miquel Albero, que morí el 26 de setembre passat, avui estaria content. El nou Parlament de les Illes Balears derogarà, dia 6 d’octubre, la llei de símbols. Una llei que anava contra la llibertat d’expressió i que pretenia prohibir les quatre barres i el llaç quadribarrat.