Actualitat

Paralització temporal de les proves LOMCE a 3r i 6è de primària

S'ha publicat al BOIB la resolució del conseller d’Educació i Universitat  per la qual se suspèn la convocatòria de les proves d’avaluació individualitzada del curs 2015-2016 per als alumnes dels cursos tercer i sisè d’educació primària i els procediments que s’han d’aplicar als centres docents no universitaris de les Illes Balears en els quals s’imparteixen aquests ensenyaments.

Clica aquí per llegir la resolució

Sol·licitud d'implantació PMAR

S'ha publicat  una resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 4 d’abril de 2016 per la qual es regula el procediment per sol·licitar la implantació dels programes de millora de l’aprenentatge i del rendiment als centres d’educació secundària obligatòria sostinguts amb fons públics

Clica aquí per llegir la resolució

Procés d'admissió d'alumnes als centres concertats pel curs 2016/2017

S'ha publicat al BOIB l'ordre del conseller d’Educació i Universitat de 7 d’abril de 2016 que regula el procés d’adscripció, admissió i matriculació d’alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics als nivells de segon cicle d’educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat i educació especial de les Illes Balears.

 Clica aquí per llegir l'ordre

 

Nova possibilitat per acumular les hores de jubilació parcial en un any

El treballador/a pot concentrar les hores del seu contracte de relleu en una jubilació parcial en un any


El Tribunal Suprem (19 de gener de 2015) estableix que l'acumulació més enllà del període anual també és vàlida: la llei no ho prohibeix i l'empresa i el treballador tenen llibertat de pactes.

Pel que fa a la cotització, cal entendre que haurà de cotitzar durant tot el temps que resti fins a la jubilació definitiva, prorratejant en tot aquest període les retribucions a satisfer durant el temps de treball efectiu.


El Tribunal Suprem determina que no hi ha frau ni perjudici a la Seguretat Social.

El treballador/a que acumula les hores de la jornada reduïda en jornades completes no comet frau contra la Seguretat Social, de manera que uns mesos després de signar el contracte de relleu el treballador/a pot deixar de prestar servei fins a la data prevista per a la seva jubilació.

Per tant sempre que l’empresa ho accepti es poden acumular totes les jornades de jubilació parcial en un sol any.

 

Clica aquí per llegir la sol·licitud de convocatòria d'una mesa tècnica de l'STEI a Conselleria per parlar d'aquest tema, el 19 de febrer 2016