Resolució provisional sexennis: novembre, desembre i gener 2019

Ha sortit publicades a la plana web de la Conselleria d'Educació les Resolucions provisionals de sexennis de les sol·licituds presentades el mes de novembre i desembre de 2018 i gener 2019.

El termini per formular al·legacions davant el director general de Planificació, Ordenació i Centres és de 10 dies hàbils comptadors des de l'endemà de la seva publicació.

Resolució novembre

Resolució desembre

Resolució gener