Resolució provisional sexennis: novembre i desembre 2018

Ha sortit publicades a la plana web de la Conselleria d'Educació les Resolucions provisionals de sexennis de les sol·licituds presentades el mes de novembre i desembre de 2018.

El termini per formular al·legacions davant el director general de Planificació, Ordenació i Centres és de 10 dies hàbils comptadors des de l'endemà de la seva publicació.

Resolució novembre

Resolució desembre