Han sortit publicades les resolucions definitives de sexennis de les sol·licituds presentades l'octubre de 2018.

Aquestes resolucions tendran efectes econòmics a 1 de novembre.

El termini per poder interposar un recurs d'alçada davant el conseller d'Educació i Universitat és d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, és a dir, fins dia 16 d'abril de 2019.

Vegeu la resolució.