Han sortit publicades les resolucions definitives de sexennis de les sol·licituds presentades el setembre de 2018.

Aquestes resolucions tendran efectes econòmics a 1 d'octubre

El termini per poder interposar un recurs d'alçada davant el conseller d'Educació i Universitat és d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, és a dir, fins dia 4 de març de 2019.

Vegeu la resolució.