Ha sortit publicada la resolució definitiva de sexennis del mes d'abril de 2018.

El termini per poder interposar un recurs d'alçada davant el conseller d'Educació i Universitat és d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació; és a dir, fins dia 24 de setembre.

Vegeu el llistat