S'ha publicat la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres per la qual s'aproven les llistes definitives de sol·licituds estimades o desestimades relatives al complement d'antiguitat lligat a la formació (sexenni). El termini per poder interposar un recurs d'alçada davant el conseller d'Educació i Universitat finalitza el dia 22 de juny 2018.

Clica aquí per llegir el document