Resolució provisional sexennis 21 de novembre

Ha sortit publicada la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 21 de novembre de 2017 per la qual s’aproven les llistes provisionals de sol·licituds estimades i desestimades, presentades entre l’1 i el 31 d'agost de 2017 relatives al complement d'antiguitat lligat a la formació del professorat.

Resolució provisional de 21 de novembre