Resum de la comissió tècnica sobre sexennis 13-06-2016

A destacar:

  • Les persones que ja varen entregar la documentació en base a l’Acord del 2008 i foren acceptades i consten dins l’Annex provisional de l’Any 2010 ja tenen el complement (sexenni) adjudicat d’ofici.

Aquest annex amb les persones acceptades es publicarà al BOIB al mateix temps que les instruccions per poder cobrar el complement (segurament sortirà publicat dissabte dia 18 de juny).

Les persones que surtin a l’Annex no hauran de fer cap instància, únicament hauran de tenir el portal del personal obert.

  • Les persones que compleixen els requisits (18 anys a 1 de setembre de 2016) hauran d’emplenar el full de sol·licitud i demanar una informe de vida laboral a la Seguretat Social. Sempre s’haurà de tenir el portal de personal obert amb les 100 hores de formació. El termini per presentar la documentació a la Conselleria es fins dia 10 de juliol.
  • La documentació s’ha de presentar al centre de feina. Les persones que fan feina a més d’un centre, han de presentar la documentació al centre on facin més hores.
  • El centre és qui ha de fer arribar tota la documentació a la Conselleria. Si aquesta es presenta abans de dia 10 de juliol es cobrarà a la nòmina del mes de setembre. Si es presenta entre el 10 de juliol i el 31 d’agost es cobrarà a la nòmina del mes d’octubre, i en el cas que es presentessin a partir de dia 1 de setembre es cobraria el mes següent al que s’hagi presentat. (Gent amb 18 o més anys)
  • Les persones que a 1 de setembre de 2017 acreditin entre 6 i 17 anys d’antiguitat podran presentar la documentació entre el 15 d’octubre de 2016 i el 30 setembre de 2017.
  • Una vegada revisades les sol·licituds i s’hagin comprovat es dictarà una resolució amb les acceptades i les denegades que es publicaran a la pagina web de la Conselleria.

Consideracions:

  • En jornades superiors a 24 hores l’import màxim serà l’establert a l’Acord 2016 equivalent a una jornada completa de 24 hores.
  • Les hores de formació que no es computen no es perdran per si es necessiten a l’hora de futures negociacions per a nous sexennis.

Una vegada tinguem els models definitius per sol·licitar el complement us els farem arribar, i estam a la vostra disposició per ajudar-vos a emplenar-los.

Esquema criteris