Legislació

BOE 3 de jun de 2017: Obtenció títols d'ESO i Batxillerat

El dissabte 3 de juny de 2017 es va publicar al BOE el "Reial Decret 562/2017, de 2 de juny, pel qual es regulen les condicions per a l'obtenció dels títols de Graduat en Educació Secundària Obligatòria i de Batxiller, d'acord amb el que disposa el Reial decret llei 5/2016, de 9 de desembre, de mesures urgents per a l'ampliació del calendari d'implantació de la Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa".

Clica aquí per llegir el PDF de la disposició

Llista definitiva de centres amb unitats PMAR

Dilluns, dia 29 de maig, la D. Gral. de Planificació, Ordenació i Centres  va dictar la resolució per la qual s’aprova la llista definitiva de centres als quals se’ls concedeix la implantació d’unitats de PMAR. Els centres tendran un termini d’un mes, a partir de la seva publicació al BOIB, per interposar un recurs d’alçada en cas de disconformitat.

Clica aquí per accedir al document

Jubilacions parcial excepcionals

Dia 11 d’abril de 2017, la Conselleria ha fet arribar una proposta de resolució als centres concertats perquè puguin dur a terme jubilacions parcials, a totes aquelles persones que no es varen poder acollir als acord d’empresa d’abans de dia 15 d’abril de 2013.

Les persones afectades són:

  1. Persones que el seu centre no es va acollir als acord d’empresa sobre jubilacions parcials, o no hi va haver acord d’empresa o els seus acords varen esser tramesos de forma extemporània no es varen incloure dins els acords dels seu centre.
  2. La seva data de naixement ha d’esser anterior a 1 de gener de 1958.
  3. Han de tenir almanco 33 anys cotitzats en el moment causant.
  4. Acreditar almanco un període d’antiguitat de 6 anys a la mateixa empresa.
  5. La reducció de jornada no podrà esser superior al 50%, i sols en el cas que l’empresa contracti el rellevista amb un contracte fix, a temps complet, i amb una durada mínima de dos anys més que el que resti al treballadors per arribar a l’edat ordinari de jubilació, aquesta podrà esser del 75 %, sempre que la Conselleria hi vengui a bé.
  • La persona rellevista, ha d’esser una persona amb menys de 3 anys d’antiguitat al centre o directament que procedeixi de les borses del INEM.
  • Aquesta jubilació es finançarà fins arribar a l’edat legal de la jubilació ordinària, que en cap cas serà abans de complir el 65 anys.

El centre ha de comunicar a la Conselleria la relació de les persones que poden accedir a aquesta jubilació, encara que el fet causant es produeixi com a més tard, dia 31 de desembre de 2019, abans de dia 10 de maig de 2017.

Si els centres no fan aquesta comunicació, després les persones treballadores ja no es podran acollir a aquest tipus de jubilació.

 

Llegeix la resolució

Normativa sobre formació professional

S'ha publicat al BOIB la Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de 13 defebrer de 2017 per la qual es convoca la prova d’accés als cicles formatius de grau superior de formació professional del sistema educatiu i se’n concreten aspectes sobre l’organització.

Clica aquí per llegir el document

 

També s'ha publicat la Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de 13 de febrer de 2017 per la qual es convoca la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà de formació professional del sistema educatiu i se’n concreten aspectes sobre l’organització.
 

Normativa sobre batxillerat

S'ha publicat al BOIB la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 15 de febrer de 2017 per la qual s’aproven les instruccions per avaluar
l’aprenentatge dels alumnes del batxillerat a les Illes Balears per al curs 2016-2017.
 
 

També s'ha publicat la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 15 de febrer de 2017 per la qual s’aproven les instruccions que estableixen les pautes i criteris d’actuació per a dur a terme les proves d’accés a la Universitat.