Legislació concertada

Resolució provisional sobre l’ampliació de la dotació de personal d’atenció a la diversitat a l’ensenyament privat concertat per al curs 2016-2017

S'ha publicat al BOIB núm. 87 de 9 de juliol de 2016 la Resolució provisional del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 6 de juliol de 2016 sobre l'ampliació de la dotació de personal d'atenció a la diversitat a l'ensenyament privat concertat per al curs 2016-2017.
 
El termini per presentar al·legacions és de 10 dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació de la Resolució al BOIB; així, el termini comença dia 11 de juliol i finalitza dia 21 de juliol, darrer dia per presentar al·legacions.
 

Resolució de sexennis al BOIB

Al BOIB núm. 77, de 18 de juny, surt publicada la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres i de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de 14 de juny de 2016 per la qual s’estableixen els criteris d’elegibilitat i el procediment per al reconeixement del complement lligat a l’antiguitat i a la formació del professorat establert en l’Acord del 2016 de reprogramació de l’Acord del 2008 i altres millores sociolaborals del professorat de l’ensenyament privat concertat de les Illes Balears.

Vegeu el BOIB

Annex a emplenar pels treballadors

Criteris per poder cobrar el complement

Instruccions per emplenar la sol·licitud

Llista definitiva sol·licituds estimades Acord 2008

 

Ordre de desplegament de currículums

S'ha publicat al BOIB núm. 65, de 24 de maig de 2016 les següents ordres:

 

Ordre del conseller d’Educació i Universitat de 23 de maig de 2016 per la qual es modifica l’Ordre de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de dia 21 de juliol de 2014 per la qual es desplega el currículum de l’educació primària a les Illes Balears

 

Ordre del conseller d’Educació i Universitat de 23 de maig de 2016 per la qual es modifica l’Ordre de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 20 de maig de 2015 per la qual es desplega el currículum de l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears   

 

Ordre del conseller d’Educació i Universitat de 23 de maig de 2016 per la qual es modifica l’Ordre de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 20 de maig de 2015 per la qual es desplega el currículum del batxillerat a les Illes Balears

 

Clica damunt els nivells educatius per llegir les ordres