S'ha publicat al BOIB núm. 87 de 9 de juliol de 2016 la Resolució provisional del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 6 de juliol de 2016 sobre l'ampliació de la dotació de personal d'atenció a la diversitat a l'ensenyament privat concertat per al curs 2016-2017.
 
El termini per presentar al·legacions és de 10 dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació de la Resolució al BOIB; així, el termini comença dia 11 de juliol i finalitza dia 21 de juliol, darrer dia per presentar al·legacions.