Aprovada resolució avaluació final primària

El Consell de Ministres ha aprovat el Reial decret pel qual es regulen les característiques generals de les proves d'avaluació final de Primària establerta en la Llei Orgànica d'Educació, del 3 de maig de 2006, per tal d'assegurar unes característiques d'avaluació comuns a tot Espanya.

• S'aplicaran en tot el sistema educatiu espanyol, a tots els alumnes i centres d'Educació Primària.

• Segueixen la tendència internacional de realitzar avaluacions externes per a la millora dels resultats.

• No tindran efectes acadèmics: no condicionaran l'accés a l'educació secundària obligatòria.

Característiques d'avaluació comuns. Aquestes característiques són:

• Les avaluacions es realitzaran en finalitzar el sisè curs de l'etapa d'Educació Primària.

• L'avaluació final en aquesta etapa pretén comprovar el grau d'adquisició pels alumnes de la competència en comunicació lingüística, de la competència matemàtica i de les competències bàsiques en ciència i tecnologia, així com l'assoliment dels objectius de l'etapa fixats en la Llei. Amb això es busca diagnosticar dificultats d'aprenentatge en les competències lingüística, matemàtica i en ciència i tecnologia, facilitar la transició entre les etapes Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria, i orientar i informar sobre necessitats d'intervenció, millora o adaptació curricular.

• El resultat de l'avaluació final no condicionarà el pas de l'alumne a l'Educació Secundària Obligatòria.

• A les comunitats autònomes que tinguin llengües cooficials també serà objecte d'avaluació la llengua cooficial i els seus resultats s'inclouran en l'avaluació de la competència de comunicació lingüística, en la mateixa proporció que la Llengua Castellana.

• Les avaluacions seran individualitzades i censals, és a dir, comprendran a tots els alumnes de tots els centres docents del sistema educatiu espanyol.

• Es tractarà de proves externes, de manera que l'aplicació i correcció de les mateixes correspondrà a professorat funcionari del sistema educatiu espanyol aliè als respectius centres docents.

• Els alumnes que presentin necessitats específiques de suport educatiu, com ara discapacitat, dislèxia, dificultats específiques d'aprenentatge, i altres condicions personals o d'història escolar, realitzaran proves adaptades a les seves necessitats.

• Els pares, mares o tutors legals dels alumnes podran sol·licitar la revisió dels resultats obtinguts en l'avaluació davant l'organisme competent de cada administració educativa.

• Les administracions educatives podran establir plans específics de millora dels centres, tenint en compte la situació de partida del centre, la millora o empitjorament dels seus resultats, i la problemàtica socioeconòmica de l'entorn.

• El resultat de l'avaluació final d'etapa s'ha d'expressar en els següents nivells per a cadascuna de les competències: Insuficient (IN), Suficient (SU), Bé (BI), Notable (NT) i Excel·lent (SB).