Decret de mesures urgents pels centres privats concertats.

Decret.../... de ... pel qual s'adopten mesures urgents per a la reducació del dèficit públic que afecten al personal docent no universitari dels centres privats concertats de les Illes Balears.

Decret