Acord de 24 de juliol de 2008 per a la millora de l'ensenyament concertat de les Illes Balears

Acord

Publicat en el BOIB de dia 29 de juliol de 2008.