Mesa d'ensenyament concertat: 20 de març 2018

Ahir dia 20 de març,es va celebrar una mesa de concertada amb la presència del director general de Planificació, Ordenació i Centres, la directora general de Personal Docent i la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat. Es varen tractar els següents punts:

PROPOSTA MODEL LINGÜÍSITIC ESCOLAR

Es va presentar un document de proposta de model lingüístic escolar per a la CAIB. En tractar-se d’una proposta, la Conselleria va dir que cercarà el major consens de la comunitat educativa i va convidar les diferents entitats a presentar  les seves aportacions  en un termini breu. Aquet document recorda la vigència del Decret de Mínims i serà la base per fixar el nivell de requisits de les llengües a l’hora de fer docència.

ACORD REDUCCIÓ A 23 HORES LECTIVES

L’administració va presentar una versió del document a signar que incloïa la major part de les aportacions presentades per les parts. Es modifica la redacció d’un paràgraf en el sentit que l’acord pres es derivi a la comissió paritària del conveni.

Una aportació de l’STEI, consensuada amb els altres sindicats, demanava que es creàs una comissió tècnica per resoldre les diferents casuístiques que es puguin plantejar en l’aplicació de la reducció de l’horari lectiu, per agilitzar el procés i que l’acord sigui efectiu el proper curs.

L’acord es passarà a signatura dels representants de la mesa properament.

ACORD JUBILACIONS PARCIALS (NASCUTS 1958 I 1959)

S’ha seguit el mateix procediment que en l’anterior document. Ens ha interessat remarcar que l’aplicació es farà en exercicis anuals (no, per cursos), per abastar totes les persones nascudes fins a 31 de desembre de 1959.

Igualment hem demanat la inclusió d’un punt que diu que a començament de l’any 2020 s’estudiï la possibilitat d’allargar l’acord per a persones nascudes a partir de l’any 1960.

L’acord es passarà a signatura dels representants a la mesa properament.

PRECS I PREGUNTES

Els precs de l’STEI han estat: la propera negociació dels sexennis 2n al 5è, l’estat de les pagues de 25 anys (la Conselleria ha afirmat que en queden molt poques per pagar), i que l’increment salarial anunciat per als funcionaris de més d’un 8% en tres anys sigui d’aplicació per a la concertada.

Quant a la darrera qüestió, l’administració ha dit que encara es prest per concretar res, però que els increments vendran dotats per pressupostos.