Modificació del llistat de patologies.
Treballadors especialment sensibles (TES)

 • Malaltia pulmonar crònica*.
 • Diabetis.
 • Insuficiència renal crònica*.
 • Immunodepressió.
 • Càncer en fase de tractament actiu.
 • Malaltia hepàtica crònica severa.
 • Obesitat mòrbida (IMC> 40)*.
 • Embaràs.
 • Majors de 60 anys.
 • Malaltia cardiovascular, inclosa hipertensió.

*Ampliació dels TES a data del 22 de maig de 2020

Davant la incertesa pel que fa al protocol de desescalada progressiva a l’àmbit de l’educació, volem fer-vos arribar algunes observacions a tenir en compte.

El màxim responsable de que tot el procés de desescalada dins el sector educatiu privat i concertat sigui el més correcte possible és cada una de les titularitats dels centres que, conjuntament amb els equips directius, han de preparar totes les mesures sanitàries i organitzatives a aplicar per un correcte retorn als centres educatius, sempre que aquest retorn vengui ordenat per la Conselleria d’Educació.

Els i les delegades de prevenció hi han d’esser per assessorar, aportar i millorar el pla que determini la titularitat amb els equips directius responsables.

Les funcions dels i les Delegades de Prevenció són:

Són competències dels Delegats de Prevenció (art.36 LPRL):

 • Col·laborar en la millora de l'acció preventiva.
 • Promoure i fomentar les bones pràctiques preventives dels treballadors.
 • Ser consultats, amb caràcter previ a la seva execució, sobre les decisions en matèria de Seguretat i Salut en el treball.
 • Vigilància i control sobre el compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals.

En l'exercici de les seves competències, els Delegats de Prevenció, estan facultats per:

 • Acompanyar als tècnics en les avaluacions de riscos.
 • Acompanyar als Inspectors de Treball i Seguretat Social en les visites, podent formular davant ells les observacions que estimin oportunes.
 • Realitzar visites als llocs de treball per a exercir una labor de vigilància i control de l'estat de les condicions de treball.
 • Tenir accés, amb les limitacions previstes en la Llei, a la informació i documentació relativa a la prevenció de riscos laborals.21

Han de ser informats:

 • Sobre els danys produïts en la salut dels treballadors.
 • Sobre les activitats de protecció i prevenció.
 • Poden efectuar propostes:

- Sobre la Seguretat i Salut en el treball.

- Proposar, a l'òrgan de representació dels treballadors, l'adopció de l'acord de paralització d'activitats en cas de risc greu i imminent.

Per tant, l'organització dels recursos necessaris per al desenvolupament de les activitats preventives es podrà realitzar conforme a alguna de les modalitats següents:

1. Assumint l'empresari personalment l'activitat.

2. Designant a un o diversos treballadors per dur-la a terme.

3. Constituint un servei de prevenció propi.

4. Recorrent a un servei de prevenció aliè.

1. Assumpció personal per l'empresari de l'activitat preventiva.

Quan es tracti d'una empresa de fins a deu treballadors; o que, tractant-se d'una empresa de fins a vint-i-cinc treballadors, disposi d'un únic centre de treball.

Que l'activitat de l'empresa sigui de baixa perillositat (les activitats desenvolupades en l'empresa no estiguin incloses en l'annex I del Reial decret 39/1997).

L'empresari desenvolupa de manera habitual la seva activitat professional en el centre de treball i té la formació reglamentària per desenvolupar les funcions preventives.

Les activitats preventives que no puguin ser assumides personalment per l'empresari, com la vigilància de la salut, hauran de cobrir-se mitjançant alguna de les altres modalitats preventives.

2. Designació de treballadors

L'empresari podrà designar a un o diversos treballadors per ocupar-se de l'activitat preventiva en l'empresa.

Sempre que aquests treballadors tinguin la capacitat corresponent a les funcions a desenvolupar.

Les activitats preventives, per a la realització de les quals aquesta modalitat sigui insuficient, hauran de ser desenvolupades a través d'un o més serveis de prevenció propis o aliens. Per exemple la vigilància de la salut dels treballadors que ha de ser realitzada per personal mèdic especialitzat.

3. Servei de prevenció propi

L'empresari haurà de constituir un servei de prevenció propi quan concorri algun dels següents suposats:

Que es tracti d'empreses que comptin amb més de 500 treballadors.

4. Servei de prevenció aliens

L'empresari podrà recórrer a un o diversos serveis de prevenció aliens, que col·laboraran entre si quan sigui necessari, quan concorri alguna de les següents circumstàncies:

Que la designació d'un o diversos treballadors sigui insuficient.

Que no concorrin les circumstàncies que determinen l'obligació de constituir un servei de prevenció propi.

Per a les funcions en les quals algunes de les modalitats anteriorment citades no es trobin capacitades. Per exemple, en el cas de la vigilància de la salut.

Els representants dels treballadors hauran de ser consultats per l'empresari amb caràcter previ a l'adopció de la decisió de concertar l'activitat preventiva amb un o diversos serveis de prevenció aliens.

Està clar, per tant, que per tot al que afecta a la vigilància de la salut, és importantíssim tenir contractat un servei de prevenció aliè per poder solucionar problemes que directament els i les delegades de prevenció no poden resoldre ni decidir.

De totes maneres, al PROTOCOL PER AL PROCÉS DE DESESCALADA PROGRESSIVA A L’ÀMBIT D’EDUCACIÓ I INFÀNCIA, al punt 1,2,3 PLA DE RETORN A LES ACTIVITATS EDUCATIVES se’ns informa que “l’Equip directiu, juntament amb el professor responsable de riscos laborals del centre, elaborarà el pla de retorn a les activitats educatives presencials....... i serà responsable de garantir el seu compliment”

No està clar a qui va dirigit directament aquesta premissa. Als centres de treball de caire privat hi ha uns delegats i delgades de prevenció que, com ja hem dit, tenen unes funcions i, per tant, són les que venen determinades per llei.

Entenem, per tant, que les persones delegades de prevenció poden assessorar els equips directius a elaborar el pla de prevenció, en base a les normatives que ens ha fet arribar la Conselleria, però sempre sota el control del servei de prevenció que ha de tenir contractat l’empresa.

SITUACIONS A TENIR EN COMPTE A L’HORA DE LA INCORPORACIÓ AL LLOC DE TREBALL

Segons l’esborrany que ens ha enviat la Conselleria, en aquest moment estam a la Fase 1 o inicial.

A continuació s’ha de proporcionar assessorament al personal docent i no docent que treballi amb alumnat, abans del retorn a les activitats lectives.

Durant aquets dies han de retornar els equips directius i el personal d’administració i serveis a l’activitat presencial per organitzar la neteja i desinfecció dels espais, posar a punt el centre i planificar el funcionament dels serveis educatius durant les fases següents, així com organitzar LA REINCOPORACIÓ DEL PROFESSORAT.

REINCORPORACIO DEL PROFESSORAT

L’esborrany cita les fases 2 i fase 3 on parla de la reincorporació del professorat que hagi de dur a terme activitats educatives presencials per organitzar amb antelació suficient el retorn de l’alumnat.

Marca tot un protocol de com s’ha de fer i com s’ha d’actuar.

QUI S’HAURÀ DE REINCORPORAR?

Està clar que les activitats a dur a terme durant aquesta fase seran sempre voluntàries per a l’alumnat i suposem que abans les famílies que vulguin dur els seus infants hauran d’apuntar-se a un registre per saber de quina quantitat d’infants estam parlant.

 • FP 2n, 2n Batxillerat, 4 ESO, es farà en ratios reduïdes (12 alumnes per grup)
 • Activitats de reforç presencial a la resta de nivells que a criteri dels equips educatius ho necessitin, en grups petits.
 • Educació Infantil, quan els dos progenitors justifiquin problemes de conciliació, també es faria en ratios reduïdes.
 • Educació Especial, també en ratios reduïdes.

Com bé sabeu, des de L’STEI no acceptam aquest protocol i únicament, i extremant totes les mesures de seguretat, entendríem les que afecten a l’alumnat més gran i que tenen necessitat acadèmica d’assistir presencialment al centre, però així i tot tenim molts dubtes de com es podria combinar la feina presencial i el teletreball. En cap cas ha d’esser un doble feina per a les persones treballadores.

GRUPS DE RISC

A cada centre de treball, el servei sanitari del servei de prevenció ha d’avaluar a aquell personal especial sensible al COVID 19, establir la naturalesa i emetre informe sobre les mesures de prevenció, adaptació i protecció.

TIPUS DE PATOLOGIES

 • Persones amb diabetis
 • Persones amb malalties cardiovasculars(Hipertensió inclosa)
 • Persones amb malalties pulmonars cròniques
 • Persones amb immunodeficiència
 • Persones amb càncer en fase de tractament actiu
 • Dones embarassades
 • Persones majors de 60 anys
 • Persones amb malaltia pulmonar crònica*
 • Persones amb insuficiència renal crònica*
 • Persones amb obesitat mòrbida (IMC> 40)*

*Ampliació dels TES a data del 22 de maig de 2020

 

Per tant, qualsevol persona que pugui estar dins aquests grups el que ha de fer és sol·licitar una avaluació per part del Servei de Prevenció.

Aquest servei ha de valorar la situació i, si veu que realment no es pot incorporar al lloc de feina ni es pot adaptar un altre lloc, ha de proposar al metge de capçalera la baixa per incapacitat temporal.

Una altra solució és que aquest personal continuï, com fins ara, fent teletreball.

Us seguirem informant!