El govern ha aprovat en un Consell de Ministres extraordinari el Reial decret llei 10/2020 pel qual es regula la paralització de tots els sectors no essencials i la implantació d'un "permís retribuït recuperable obligatori", detallant la llista de sectors que no es veuran afectats per aquesta mesura.

Es suspenen les activitats no essencials durant dues setmanes a partir d'aquest dilluns, 30 de març, amb l'objectiu de frenar la propagació del coronavirus. L'objectiu és aconseguir "una mobilitat absolutament reduïda", aconseguint que els dies laborables siguin similars als diumenges. En ell, es recullen els sectors considerats essencials i els treballadors dels quals no podran acollir-se a aquest permís.

El permís sense sou que contempla aquest RDL no és aplicable a:

  • Treballadors afectats per un Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTE).
  • A qui estigui de baixa mèdica o en situació d'incapacitat.
  • A qui gaudeixi de permís de maternitat o paternitat.

Tampoc per aquells que estiguin treballant des de casa. Si permet el teletreball, excepte pacte contrari entre empresa i treballadors.

Què és el permís retribuït?

És un permís obligatori aprovat pel Govern. El Reial decret llei que el regula ha entrat en vigor amb la seva publicació en el BOE, i afecta els que treballen en empreses i institucions públiques i privades l'activitat de les quals no ha sigut paralitzada per l'Estat d'Alarma establert pel RD 463/2020, de 14 de març. La seva duració és entre el 30 de març i el 9 d'abril de 2020, ambdós inclosos. Els treballadors hauran de recuperar les hores no treballades en aquestes jornades.

Com afecta a les meves retribucions?

Els i les afectades tindran dret a percebre íntegrament la retribució que els hagués correspost si haguessin estat treballant. Això inclou salari base i complements salarials, abonats per les empreses o institucions ocupadores. I així mateix: "es mantenen vigents totes les obligacions d'empreses i persones treballadores pel que fa a la liquidació i cotització de quotes i altres conceptes de recaptació conjunta".

Quant de temps dura?

La seva duració és de 8 dies laborables, a comptar des del dilluns 30 de març, la recuperació del qual han de negociar empreses i treballadors per a compensar-los abans del 31 de desembre de 2020. La norma especifica per a la recuperació d'aquests dies haurà de negociar-se en un període de consultes "obert a aquest efecte entre l'empresa i la representació legal de les persones treballadores, que tindrà una duració màxima de 7 dies".

També recull que aquesta recuperació d'hores, "no podrà suposar l'incompliment dels períodes mínims de descans diari i setmanal previstos en la llei i el conveni col·lectiu, l'establiment d'un termini de preavís inferior al recollit en l'article 34.1 de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, ni la superació de la jornada màxima anual prevista en el conveni col·lectiu que sigui aplicable".

A quines treballadores i treballadors afecta, i a qui no l'afecta?

Afecta els treballadors no essencials que encara continuassin acudint al seu lloc físic de treball.

No afecta tots els considerats essencials.

Com sap un treballador si ha d'anar al seu treball?

Cada empresa ha de saber si està en un dels supòsits i haurà d'informar el treballador que es troba en aquesta situació de permís retribuït recuperable.

Què han de fer les empreses afectades?

Segons el Reial decret llei, "Les empreses que hagin d'aplicar el permís retribuït recuperable regulat en aquest RDL podran, en cas de ser necessari, establir el número mínim de plantilla o els torns de treball estrictament imprescindibles amb la finalitat de mantenir l'activitat indispensable".

Els sectors que el Govern considera essencials i no poden parar són els descrits en l'ANNEX del Reial Decret Llei que hi ha enllaçat a continuació:

http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/noticias/ministro/detalle/3760