LLista de persones estimades i desestimades que presentaren les sol·licituds entre 24 de novembre i 22 de desembre 2016.

 

La Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres ha informat que s'ha publicat la Resolució de 10 de maig de 2017 per la qual s'aproven les llistes provisionals de sol·licituds estimades i desestimades per al reconeixement del complement lligat a l'antiguitat i a la formació del professorat establert en l'Acord del 2016 de reprogramació de l'Acord del 2008 i altres millores sociolaborals del professorat de l'ensenyament privat concertat de les Illes Balears.

En el següent enllaç teniu: la resolució, el llistat de sol·licituds estimades, i el llistat de sol·licituds desestimades. https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/2636945

Els centres disposen d'un termini de deu dies, per presentar les esmenes o al·legacions que considerin adients. Aquest termini comença dia 16 de maig i finalitza el 29 de maig de 2017, ambdós inclosos.